Duo Lift Nurse Trailer

Duo Lift Nurse Trailer

1000 gallon, Honda engine